تماس سریع

حسین نوروزی

معرفی
متن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونه

مهارت های حرفه ای

انگلیسی 85%
صحبت کردن 95%
ریاضیات 75%
نرم افزار کامپیوتر 80%

تجربه و فعالیت

تجربه استاد حسین نوروزی   جربه استاد حسین نوروزی تجربه استاد حسین نوروزی تجربه استاد حسین نوروزی تجربه استاد حسین نوروزی تجربه استاد حسین نوروزی تجربه استاد حسین نوروزی