جامعه سالم، جامعه پیشرفت

نهضت سلامت آموزی موضوعی اقتباس شده از حرکت عظیم مردم در نهضت سواد آموزیست که در دهه اول انقلاب با فرمان معمار کبیر انقلاب شکل گرفت.

رهبر انقلاب در یکی از سخنرانی های خود میفرمایند: « نهضت سواد آموزی امری ماندگار است. از این کار دلسرد نشوید تا بتوانید نشاط جدیدی را به وجود آورید.»

از این رو بر آن شدیم تا با خیزش عمومی و همراهی حرکت های مردمی-انقلابی و حمایت نهاد های تخصصی مانند وزارت بهداشت، آموزش عمومی مردم در زمینه سلامت فردی و اجتماعی را تحت عنوان نهضت سلامت آموزی آغاز کنیم.

0
دوره آموزشی
0
استاد مجرب
0
دانشجو
0
ساعت آموزش

ثبت نام گروهی

ثبت نام فردی

درباره طرح آموزشی راهبران سلامت بدانید