اهمیت این مهم بر کسی پوشیده نیست که وضعیت آگاهی و آموزش عامه مردم کشورمان در زمینه سلامت جسم و جان در سطح فردی و اجتماعی در وضع مطلوبی قرارندارد. این مسئله یکی از مطالبات ویژه رهبر انقلاب در مسئله سلامت بوده است که باید یک اتفاق انقلابی و حرکت عظیم مردمی در راستای آگاهی بخشی  و آموزش اولیه مردم در زمینه سلامت تغذیه و سلامت جسمی و روحی و …. رقم بخورد.

این طرح به دنبال این است که بتواند با آموزش عموم مردم در طی ده سال، آگاهی همه اقشار در رده های سنی مختلف را در زمینه شناخت مسائل مهم سلامت فردی و اجتماعی ارتقا داده و با تثبیت آن الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت سلامت را دستخوش تحول مثبت و اثرگذار نماید.

به عبارتی نهضت سلامت آموزی بر اساس توجه ویژه رهبر انقلاب بر اهمیت تقدم پیشگیری بر درمان شکل گرفته است که همواره آموزش عمومی مهم ترین ابزار پیشگیری در برابر بیماری ها و مسائل سلامت محور است، که میتواند زندگی فردی و احتماعی را دچار تحولات چشم گیری کند.