دکتر مرادی

پزشک، متخصص طب ایرانی از دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مدرس طرح راهبران سلامت به مدت ۲ سال

دوره های این مدرس