دکتر فلاح

متخصص طب سنتی ایرانی

عضو انجمن علمی طب سنتی ایرانی- شعبه یزد

مسئول کمیته پژوهشی انجمن علمی طب سنتی ایران- شعبه یزد

همکارای با دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت و مدرس چندین دوره “آموزش سبک زندگی بر مبنای آموزه های طب سنتی ایرانی” در طرح “راهبران سلامت”

دوره های این مدرس