هدف نه تنها باید به اندازه کافی بزرگ باشه باید به اندازه کافی هم کوچک و قابل دسترسی باشه

که بتونید بهش برسید در غیر این صورت با نرسیدن به هدف ناامید و سرخورده میشید

مثلا تصمیم بگیرید تا ماه آینده ۱۵ کیلو کم کنید! هدفی است غیر قابل دسترسی!

برای نوشتن اهداف ابتدا باید موقعیت فعلی خود را در نظر بگیرید

الان در کجای زندگی هستید : وضعیت مالی ، وضعیت روحی ، وضعیت عاطفی و شغلی …

تا وقتی که اهداف خود را می نویسید و زمان بندی می کنید توقع زیادی از خود نداشته باشید و واقع بینانه اهداف خود را بنویسید و مشخص کنید تا سال آینده میخواهید به کجا برسید.